Menu
home
>>
พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบในเขต สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

                    – หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเวียงบูรพา

แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สาย

แขวงทางหลวงชนบทน่าน

แขวงทางหลวงชบทพะเยา

แขวงทางหลวงชนบทแพร่

– หมวดบำรุงทางหลวงชนบทลอง

Scroll Up Skip to content