Menu
home
>>
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน ขทช.เชียงราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายเรืองเดช ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 พร้อมด้วย ผอ.สบณ. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนของแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย โดยมี นายวรวิทย์ ขัตติโย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริการประชาชนแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย

Scroll Up Skip to content