Menu
home
>>
โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 9

วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai เข้าร่วมการอบรม Online โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ รุ่นที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นระบบ New GFMIS Thai ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

Scroll Up Skip to content