Menu
home
>>
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสำหรับศูนย์ราชการสะดวก (GECC)”

วันที่ 30 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสำหรับศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ได้ และยังสามารถเข้าหัวสายสัญญาณ RJ-45 ได้ รวมทั้งมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ ชั้น 9 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

Scroll Up Skip to content