Menu
home
>>
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) เข้าร่วมรับฟังการประชุมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบ Video Conference กรมทางหลวงชนบท โดยมี ผอ.กวท., ผอ.สบณ., เจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 17 (เชียงราย) และ ขทช. ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)

Scroll Up Skip to content