กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ     ผู้อานวยการสานักทางหลวงชนบทที่ 17 ตรวจเยี่ยมศูนย์อานวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557     ผู้อานวยการสานักทางหลวงชนบทที่ 17 จัดตั้งศูนย์อานวยความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557     จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 (16/04/52)     ตรวจราชการ(26/06/52)     ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงรายร่วมรณรงค์ 4 พ.ค. หยุดทำร้ายประเทศไทย (13/05/52)     ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเปิดหน่วยบริการประชาชน     อบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมคุนภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง" (21-22/03/52)     อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศฯ (12-13/05/52)     ไจก้า สนับสนุนงบ ทางหลวงชนบท เตรียมสร้างสะพาน นนท์1(3/07/52)    

กิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

    เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 สำนักทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ณ สองข้างทางถนนสาย ชร.3037 โดยมีนายสมชาย กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 17
เป็นประธานจัดกิจกรรมครั้งนี้

จังหวัด: 
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)